بیمه بار

بیمه حمل و نقل یک نوع بیمه است که برای پوشش دادن خطرها و خسارات مرتبط با حمل و نقل بارها و وسایل نقلیه در طول مسیر استفاده می‌شود. این نوع بیمه معمولاً توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای حفاظت از مالکیت و منافع مالی در طول حمل و نقل استفاده شود.

بیمه حمل و نقل می‌تواند برای انواع وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرد، از جمله:

1. بیمه حمل و نقل بارها (Cargo Insurance): این نوع بیمه برای پوشش خطرها و خسارات مرتبط با حمل و نقل بارها از مبدأ تا مقصد استفاده می‌شود. این شامل خسارت‌های ناشی از سرقت، آسیب‌های ناشی از بارگیری، تخریب، آب‌رسانی، آتش سوزی و سایر ریسک‌های ممکن در طول حمل و نقل است.

2. بیمه حمل و نقل وسایل نقلیه (Vehicle Insurance): این نوع بیمه برای پوشش خطرها و خسارات مرتبط با وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شامل تصادفات، سرقت، آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، و خسارات ناشی از آتش سوزی و وقوع حوادث دیگر است.

3. بیمه مسئولیت عمومی (Public Liability Insurance): این نوع بیمه برای پوشش خسارات ناشی از مسئولیت مدنی در طول حمل و نقل استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر حادثه‌ای در طول حمل و نقل بار به شخص یا اموال شخص ثالث صدمه بزند، بیمه مسئولیت عمومی می‌تواند هزین

ه‌های جبران خسارت را پوشش دهد.

4. بیمه دریایی (Marine Insurance): این نوع بیمه برای حمایت از بارهایی استفاده می‌شود که از طریق دریا حمل می‌شوند. این شامل خسارات ناشی از غرق شدن کشتی، سرقت، آسیب‌های ناشی از تصادفات دریایی و خطرات دریایی دیگر است.

بیمه حمل و نقل می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، از جمله حفاظت از سرمایه‌ها و منافع مالی، کاهش ریسک مالی، اطمینان بهتر درباره ایمنی بارها و وسایل نقلیه، و اعتماد بیشتر مشتریان. در هر صورت، پوشش و جزئیات دقیق بیمه حمل و نقل بسته به شرایط و نوع فعالیت‌های حمل و نقل ممکن است متفاوت باشد، بنابراین توصیه می‌شود با یک شرکت بیمه معتبر مشورت کنید.

بیمه مسئولیت متصدی حمل:

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به موجب بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرهای بیمه شده باشد .متصدی حمل بر اساس بارنامه صادر شده مسئول و متعهد است باری را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد حال اگر در بین مسیر به دلیل وقوع حادثه خسارتی به بار وارد شود به استناد قانون از جمله مواد 386 الی 388 قانون تجارت و همچنین ماده 328 قانون مدنی مسئول بوده و باید جبران خسارت کند . بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی است که در چهارچوب مسئولیت متصدی حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد. در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حمل در دوره های زمانی مشخص لیست تمام بارنامه های صادر شده خود را به همراه حق بیمه مربوطه به صورت الکترونیکی برای شرکت بیمه ارسال میکند

خطرهای بیمه شده در بیمه مسئولیت متصدی حمل :
• 1- تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شی ثابت
• 2- پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه
• 3- آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه
• 4- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد
• 5- هزینه های لازم و متعارف برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد بیمه گر باشد
• 6- هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه شده پرداخت شده باشد
نکته : حداکثر تعهد بیمه گر در مورد بندهای 5 و 6 از 20% تعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کرد
شروع و پایان تعهد شرکت بیمه برای هر حمل :
پوشش بیمه پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدا و صدور بارنامه (هرکدام موخر باشد ) آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه پایان می یابد . لیکن در صورت توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی امکان اضافه کردن پوشش تخلیه و بارگیری در قرارداد وجود دارد .
استثنائات بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی :
• 1- جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار شامل کارکنان و نمایندگان وی ، راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه
• 2-حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان و صاعقه
• 3- جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره
• 4- تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای
• 5- عیب ذاتی و یا خود سوزی کالا
• 6- هر گونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار
• 7- حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز
• 8-خسارت هنگام تخلیه و بارگیری_ با پرداخت حق بیمه اضافی و در صورت موافقت بیمه گر قابل خریداری است
• 9-خسارت ناشی از عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه
• 10-ریزش ، روندگی ، آبدیدگی ، مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات بیمه شده باشد
• 11- کاهش طبیعی وزن محموله
• 12- سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت راننده و کمک راننده
• 13- فقدان کالا
• 14- تغییر وسیله حمل بدون اخذ موافقت بیمه گر
• 15 -خسارت وارد به علامت و بسته بندی کالا
قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

ماده 386 قانون تجارت :
اگرمال التجاره تلف ياگم شود متصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگراينكه ثابت نمايد تلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستند به تقصير ارسال كننده يامرسل اليه ويا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنها داده اند ويا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريا زيادترازقيمت كامل مال التجاره معين نمايد.

ماده 387 قانون تجارت :
درمورد خسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري ) مال التجاره نيز متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبورنمي تواند ازخساراتي كه ممكن بود درصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگراينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب رامقرر داشته باشد.

ماده 388 قانون تجارت :
متصدي حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگری را مامور كرده باشد. بديهي است كه درصورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل ونقلي كه ازجانب او مامورشده محفوظ است.

ماده 328 قانون مدنی :
هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

سوالات متداول :
حق بیمه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی را چه کسی باید پرداخت کند ؟
از آنجائیکه موسسه حمل مسئولیت قانونی خود را بیمه میکند طبیعتا پرداخت حق بیمه نیز به عهده موسسه حمل خواهد بود هر چند که در عمل متاسفانه مشاهده میشود موسسات حمل هزینه بیمه مسئولیت خود را از صاحبان بار مطالبه میکنند که این رویه غلط است .
آیا با وجود اینکه متصدی حمل بیمه مسئولیت حمل دارد صاحب کالا نیز باید بار خود را بیمه کند ؟
بله از آنجائیکه بیمه ای که موسسه حمل انجام میدهد بیمه باربری نیست بلکه بیمه مسئولیت است لذا ضروری است که صاحبان کالا بطور مستقل نسبت به خرید بیمه باربری بنا به دلایل زیر اقدام کنند :
1- ممکن است بیمه مسئولیت متصدی حمل منقضی شده باشد و موسسه مذکور نسبت به تمدید بیمه نامه اقدامی نکرده باشد
2- ممکن است موسسه حمل لیست بارنامه های صادره خود را در زمان معین طبق قرارداد برای شرکت بیمه ارسال نکند
3- ممکن است موسسه حمل حق بیمه بارنامه ها را به شرکت بیمه پرداخت نکرده باشد
4- ممکن است ارزش واقعی بار در بارنامه و متعاقبا در لیست ارسال شده به شرکت بیمه لحاظ نشده باشد
5- ممکن است بار بدلایل متعدد از بین برود به عنوان مثال خسارت های ناشی از بلایای طبیعی اما موسسه حمل مسئول شناخته نشود در چنین مواردی استفاده از بیمه مسئولیت امکان پذیر نیست اما از بیمه باربری میتوان خسارت دریافت کرد
6- در بیمه باربری امکان صدور بیمه نامه به طور اختصاصی و بر اساس شرایط خاص هر بار و خطراتی که آن را تهدید میکند با مذاکره با بیمه گر وجود دارد اما در بیمه مسئولیت این امکان وجود ندارد
7- در بیمه باربری صاحب کالا بیمه گذار بیمه نامه بوده و بطور مستقیم طرف قرارداد با شرکت بیمه است و برای دریافت خسارت از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار است اما در بیمه مسئولیت طرف قرارداد یا بیمه گذار موسسه حمل است

kiostotoliga158gila4dangker4dangker4d