رانندگان
Brief info

رانندگان
رانندگان در شرکت الو کارگو بازوی اصلی محسوب میشوند بدلیل اینکه تمام مسئولیت های دریافت ، تحویل و توزیع مرسولات به عهده آنها بوده